Neidio i'r prif gynnwy

Dyma restr o’r newidiadau i’r canllawiau technegol. I weld y canllawiau presennol, dilynwch y dolenni perthnasol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
17 Ionawr 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:
Newidiadau i’r canllawiau technegol
Ble mae’r newid yn y canllawiau? Crynodeb o’r newid

DCRhT/3080 Cosbau sy’n ymwneud ag anghywirdebau, gofal rhesymol a gohirio cosb
09/11/2022

Ymhelaethiad ar yr hyn y mae ACC yn ei olygu wrth ddiofalwch a gohirio cosbau sy’n ymwneud â diofalwch, gan gynnwys enghreifftiau.

DCRhT/1050 Cwmpas ymholiadau
23/12/2019

Eglurder ynghylch cwmpas ymchwiliad lle mae ffurflen wedi'i diwygio.

DCRhT/1040 Rhoi hysbysiad ymholiad
23/12/2019

Eglurder ynghylch agor ymholiad lle’r oedd ffurflen wedi'i diwygio.

DCRhT/3140 Penderfynu ar swm y gosb
20/12/2019

Newid bach i eiriad y teitl.

DCRhT/3130 Apeliadau ac adolygiadau o benderfyniadau cosb
20/12/2019

Mân-newidiadau i’r geiriad.

DCRhT/3110 Lleihau cosbau mewn amgylchiadau arbennig
20/12/2019

Newid bach i eiriad y teitl.

DCRhT/3100 Esgus rhesymol
20/12/2019

Dim diweddariad.

DCRhT/3090 Gofal rhesymol
20/12/2019

Gwybodaeth wedi'i symud; mae'r adran bellach yn ymdrin â dyfarnu a chyfrifo swm y gosb gyda mân newidiadau i’r geiriad.

DCRhT/3080 Cosbau sy’n ymwneud ag ymchwiliadau
20/12/2019

Gwybodaeth wedi'i symud; mae'r adran bellach yn ymdrin â chosbau am anghywirdebau, gofal rhesymol a gohirio cosb, gyda mân newidiadau i’r geiriad.

DCRhT/3070 Cosbau sy’n ymwneud â chadw cofnodion
20/12/2019

Gwybodaeth wedi'i symud; mae'r adran bellach yn ymdrin â chosbau sy'n ymwneud ag ymchwiliadau gyda mân newidiadau i’r geiriad.

DCRhT/3060 Cyfrifo’r refeniw posibl a gollir
20/12/2019

Gwybodaeth wedi'i symud; mae'r adran bellach yn ymdrin â chosbau sy'n ymwneud â chadw cofnodion.

DCRhT/3050 Cosbau sy’n ymwneud ag anghywirdeb
20/12/2019

Gwybodaeth wedi'i symud; mae'r adran bellach yn ymdrin â chosbau am fethu hysbysu ynghylch tanasesiad/tanddyfarniad.

DCRhT/3040 Cosbau am fethu talu treth
20/12/2019

Ychwanegu tablau.

DCRhT/3030 Cosbau am fethu dychwelyd ffurflen dreth
20/12/2019

Eglurder ynghylch y dyddiad ffeilio ac ychwanegu tablau newydd.

DCRhT/3020 Cosbau a Deddf Hawliau Dynol 1998
20/12/2019

Mân-newidiadau i’r geiriad.

DCRhT/3010 Cyflwyniad
20/12/2019

Mân-newidiadau i’r geiriad.

DCRhT/5120 Talu ac adennill treth sy’n destun adolygiad neu apêl
29/10/2019

Ail-ysgrifennu’r canllawiau ar geisiadau gohirio i gwmpasu adrannau 181A-181J DCRhT.

DCRhT/2020 Gwneud hawliad
21/10/2019
Mân newidiadau; ychwanegwyd brawddeg i egluro y bydd ceisiadau am hawliadau sydd y tu hwnt i'r terfynau amser ar gyfer diwygio hawliadau yn cael eu trin fel hawliad posib.
DCRhT/2010 Hawlio ad-daliad
21/10/2019
Ail-ysgrifennu'r canllawiau; mae'r canllawiau bellach yn amlinellu pa fathau o ad-daliadau y gellir eu hawlio o dan ba adrannau o'r ddeddfwriaeth.

DCRhT/4030 Llog ad-daliadau
13/09/2019

Mân ddiwygiad i egluro cyfraddau llog ad-daliadau a dyddiad dechrau.
DCRhT/8060 Y GAAR ac Opiniwn treth yr Awdurdod Cyllid Cymru
04/02/2019
Mân ddiwygiad i egluro’r sefyllfa o ran opiniwn treth ACC mewn perthynas â’r GAAR.
DCRhT/4030 Llog ad-daliadau
04/02/2019
Mân ddiwygiad i egluro pryd y bydd llog ad-daliadau’n berthnasol.
DCRhT/3110 Lleihau cosbau mewn amgylchiadau arbennig
04/02/2019
Mân ddiwygiad i egluro y bydd ACC yn ystyried pob ffactor wrth wneud penderfyniad yn y cyd-destun hwn.
DCRhT/5060 Cynnal adolygiad
14/01/2019
Mân ddiwygiadau i egluro’r broses adolygu.
DCRhT/1040 Rhoi hysbysiad ymholiad
13/12/2018
Diweddariad i egluro o dan ba amodau y caiff ACC agor ymholiad.