Neidio i'r prif gynnwy

Defnyddiwch y ffurflen ar-lein hon i hawlio'r Dreth Trafodiadau Tir (TTT) a dalwyd ar y gyfradd uwch yn ôl gan eich bod bellach wedi gwerthu eich prif breswylfa flaenorol.

Gallwch wneud cais am ad-daliad TTT os:

 • mai chi yw prynwr yr eiddo y codwyd y gyfradd uwch arno
 • mai chi yw’r cyfreithiwr neu'r trawsgludydd a weithredodd dros y prynwr yn y pryniant gwreiddiol (cyn belled â’ch bod yn dal i weithredu ar eu rhan)
 • eich bod yn rhywun arall sydd wedi’u hawdurdodi i weithredu ar ran y prynwr

Mae'n rhaid eich bod wedi gwerthu eich prif breswylfa flaenorol o fewn 3 blynedd i brynu'r eiddo newydd er mwyn bod yn gymwys i gael ad-daliad.

Fel arfer mae'n cymryd 15 i 20 diwrnod gwaith i brosesu'ch cais. Gall hyn gymryd mwy o amser os bydd angen mwy o wybodaeth arnom.

Cyn i chi ddechrau

Ni allwch gadw ffurflen sydd wedi'i chwblhau'n rhannol, felly gwnewch yn siŵr bod y wybodaeth ganlynol gennych chi cyn i chi ddechrau. Efallai y bydd angen i chi ofyn i'ch cyfreithiwr neu'ch trawsgludydd.

Manylion y trafodiad gwreiddiol

Bydd angen i chi ddarparu'r canlynol:

 • Cyfeirnod Unigryw Trafodiad (UTRN) 12 digid oddi ar eich ffurflen dreth
 • dyddiad dod i rym y trafodiad (y diwrnod y gwnaethoch gwblhau pryniant yr eiddo fel arfer)
 • cyfeiriad a chod post y brif breswylfa flaenorol
 • manylion am y prynwr, gan gynnwys:
  • enw llawn
  • dyddiad geni
  • os oedd unrhyw brynwyr eraill (ac a ydynt yn briod)

Swm yr ad-daliad a gyfrifwyd

Fel arfer dyma'r swm a dalwyd gennych ar y cyfraddau minws y swm a fyddai wedi bod yn ddyledus ar y prif gyfraddau.

Gallwch ddefnyddio ein cyfrifiannell dreth i’ch helpu i weithio hyn allan.

Defnyddiwch y dyddiad pan brynoch eich tŷ newydd er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn defnyddio'r cyfraddau cywir.

Enghraifft 1

 • Rydych yn prynu eiddo am £250,000 ar 1 Gorffennaf 2021, y dyddiad dod i rym.
 • Ar gyfraddau uwch, gwnaethoch dalu £12,450.
 • Ar y prif gyfraddau byddech wedi talu £2,450.
 • £12,450 - £2,450 = £10,000 o ad-daliad i'w hawlio.

Enghraifft 2

 • Rydych yn prynu eiddo am £180,000 ar 3 Mai 2021, y dyddiad dod i rym.
 • Ar gyfraddau uwch, gwnaethoch dalu £7,200.
 • Ar y prif gyfraddau byddech wedi talu £0.
 • £7,200 - £0 = £7,200 o ad-daliad i'w hawlio.

Tystiolaeth eich bod wedi gwerthu eich prif breswylfa flaenorol

Bydd angen i chi ddarparu copi electronig i'w uwchlwytho yn ystod eich cais am ad-daliad, sy’n dangos bod eich prif breswylfa flaenorol wedi’i gwerthu.

Os oedd yr eiddo yng Nghymru neu’n Lloegr, bydd arnom angen copi wedi'i lofnodi a'i ddyddio o un o'r canlynol:

 • ffurflen trosglwyddo eiddo (TR1)
 • ffurflen trosglwyddo rhan o eiddo (TP1)
 • contract gwerthu

Os nad oedd yr eiddo yng Nghymru nac yn Lloegr, bydd angen datganiad cwblhau arnom yn lle hynny, yn dangos:

 • y cyfanswm oedd yn ddyledus ar ôl cwblhau'r trafodiad
 • sut y cafodd y cyfanswm ei greu

Ni allwn dderbyn:

 • TR1 neu TP1 sy'n ymwneud â'ch prif breswylfa Newydd
 • TR1 neu TP1 heb lofnod ar gyfer eich prif breswylfa flaenorol
 • tystysgrif Treth Trafodiadau Tir

Manylion banc

Bydd angen i chi wybod a wnaethoch dalu'r dreth o'ch cyfrif banc chi neu o gyfrif rhywun arall, megis eich cyfreithiwr.

A rhowch fanylion y person sydd i dderbyn yr ad-daliad, gan gynnwys:

 • enw deiliad y cyfrif
 • rhif y cyfrif
 • cod didoli

Gwneud cais am ad-daliad

Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth

Gweler ein polisi preifatrwydd ynglŷn â sut rydym yn defnyddio'r wybodaeth y byddwch yn ei rhoi i ni.

Cymorth

Os oes angen help arnoch neu os hoffech gael y ffurflen hon mewn fformat gwahanol, cysylltwch â ni.