Neidio i'r prif gynnwy

Y nod ar gyfer Cymru o gymunedau cydlynus

Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da.

Digartrefedd

Yn ystod 2018-19, roedd tua 44% o’r holl aelwydydd a oedd dan fygythiad o ddigartrefedd yn deuluoedd â phlant dibynnol, i lawr o 46% yn ystod 2017-18.

Roedd aelwydydd unig riant (gyda phlant dibynnol) ac un person yn cyfrif am 84% o’r holl aelwydydd a gafodd eu hasesu fel rhai cymwys, anfwriadol ddigartref ac ag angen blaenoriaethol yn 2018-19. Mae’r mathau hyn o aelwydydd wedi eu gorgynrychioli’n sylweddol o’i gymharu â’u cyfran o boblogaeth aelwydydd. Roedd aelwydydd un rhiant (gyda phlant dibynnol) yn cyfrif am 32.3% o achosion digartrefedd o’i gymharu â 7.5% o’r boblogaeth aelwydydd yn 2011.

Trosedd

Roedd Arolwg Troseddu Cymru a Lloegr yn amcangyfrif bod tua 11% o blant rhwng 10 a 15 oed yng Nghymru wedi dioddef o leiaf un drosedd yn y flwyddyn ddiweddaraf a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2020.

Ar draws Cymru a Lloegr, roedd canran uwch o fechgyn rhwng 10 a 15 oed o’i gymharu â genethod o’r un oed wedi dioddef erledigaeth yn ystod y flwyddyn ddiwethaf (a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2020), gyda hyn yn wir am gategorïau pob trais, pob lladrad a phob trosedd.

Dangosodd ystadegau arbrofol gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol fod yr heddlu yng Nghymru wedi nodi yn 2021-22 bod 3,729 o droseddau yn ymwneud â cham-drin plant yn rhywiol a 752 yn ymwneud â chamfanteisio’n rhywiol ar blant. Fodd bynnag, roedd gostyngiad o 28% yn nifer y rhai a ymunodd â’r System Cyfiawnder Ieuenctid yng Nghymru am y tro cyntaf yn 2021 o’i gymharu â 2020, er efallai oedd y pandemig wedi effeithio ar y rif hwn.

Gwirfoddoli

Mae data ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd yn dangos bod 7% yn gwirfoddoli i glwb neu sefydliad yn yr ysgol (y tu allan i wersi) a bod 18% yn gwirfoddoli i glwb neu sefydliad y tu allan i’r ysgol.

Unigrwydd

Yn arolwg Iechyd a Llesiant Myfyrwyr gan y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion 2021, dywedodd 14% o bobl ifanc 11 i 16 oed yng Nghymru eu bod yn aml yn teimlo ar eu pennau eu hunain, i fyny o 12% yn 2019. Ar gyfartaledd, roedd merched yn fwy tebygol o adrodd eu bod yn aml yn teimlo ar eu pennau eu hunain na bechgyn (15% o'i gymharu â 11% yn y drefn honno). Fodd bynnag, roedd y ganran ar ei huchaf ymhlith y rhai nad oedd yn hunan-adnabod fel naill ai bachgen neu merch (44%).

Ffynonellau data a darllen pellach