Neidio i'r prif gynnwy

Data canlyniadau dysgwyr fesul lefel astudio, math yr amcan dysgu, ardal pwnc/sector a nodweddion y dysgwr ar gyfer Awst 2021 i Orffennaf 2022.

Prentisiaethau

  • Roedd cyfradd llwyddiant y prentisiaethau 14.6 pwynt canran yn is yn 2021/22 na chyn y pandemig yn 2018/19, gan ostwng o 80.9% i 66.3% (r).
  • Gadawodd mwy o ddysgwyr eu prentisiaeth yn gynnar ar gyfer cyflogaeth mewn mannau eraill yn 2021/22.
  • Y gostyngiadau mwyaf yn y gyfradd llwyddiant oedd ar gyfer prentisiaethau sylfaen; prentisiaethau ym meysydd pwnc y sectorau Iechyd, Gwasanaethau Cyhoeddus a Gofal; Lletygarwch ac Arlwyo; a Gwallt a Harddwch; a'r rhai gan brentisiaid rhwng 20 a 24 oed.
  • Ehangodd y bwlch yn y gyfradd llwyddiant rhwng dysgwyr sy'n byw yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig a'r ardaloedd lleiaf difreintiedig o'i gymharu â 2018/19.

Dysgu Oedolion

  • Roedd cyfradd llwyddiant cyrsiau dysgu oedolion 7.9 (r) pwynt canran yn is yn 2021/22 nag yn 2018/19.
  • Gweithgareddau a ddarparwyd gan awdurdodau lleol drwy sefydliadau addysg bellach oedd â'r gostyngiad mwyaf mewn llwyddiant o'i gymharu â 2018/19
  • Roedd cynnydd yn nifer y gweithgareddau Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill a gymerwyd sy'n rhannol yn egluro'r gostyngiad yn y gyfradd llwyddiant.

Hyfforddeiaethau

  • Trosglwyddodd 1,825 o'r rhai sy'n gadael hyfforddeiaeth i fathau eraill o ddysgu ym mis Mawrth 2022, yn unol â diwedd y cynllun hyfforddeiaethau.
  • O'r rhai a adawodd na throsglwyddodd ym mis Mawrth, roedd 72.0% (r) o'r rhain yn gwneud rhyw fath o ddilyniant cadarnhaol.

Nodiadau

Ni chynhyrchwyd y mesurau canlyniadau safonol ym mlynyddoedd academaidd 2019/20 a 2020/21 oherwydd y pandemig. Cyhoeddwyd adroddiadau arbennig ar Deilliannau dysgwyr mewn addysg ôl-16 a effeithiwyd gan bandemig y coronafeirws (COVID-19).

Nodyn adolygu

Mae’r adroddiad hwn wedi’i ddiwygio. Roedd problem â dyblygu cofnodion, ac roedd y cofnodion dysgu oedolion a ddarparwyd gan Sir y Fflint wedi’u cadw allan yn anghywir. Effeithiodd y mater ar 4.0% o’r cofnodion dysgu oedolion ac ar 0.5% o’r cofnodion prentisiaethau.

Roedd y cyfraddau llwyddo cyffredinol ar gyfer dysgu oedolion yn flaenorol wedi eu nodi yn 82.9% ac maent wedi eu diwygio i 81.6%. Roedd y cyfraddau llwyddo cyffredinol ar gyfer prentisiaethau yn flaenorol wedi eu nodi yn 66.4% ac maent wedi eu diwygio i 66.3%. Nid yw’r tueddiadau yn yr adroddiad wedi newid.

Adroddiadau

Mesurau deilliannau dysgwyr ar gyfer dysgu seiliedig ar waith a dysgu oedolion, Awst 2021 i Orffennaf 2022 (diwygiedig) , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 966 KB

PDF
Saesneg yn unig
966 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Mesurau deilliannau dysgwyr ar gyfer dysgu seiliedig ar waith a dysgu oedolion, Awst 2021 i Orffennaf 2022 (diwygiedig) , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 31 KB

ODS
Saesneg yn unig
31 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Thomas Rose

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.