Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r adroddiad yn pennu amrediad a lefel y taliadau ym mlwyddyn ariannol 2024 i 2025.

Darllen manylion ar y ddalen hon

Manylion

O dan ofynion Mesur Llywodraeth Leol 2011, mae’n ofynnol i Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol ddarparu adroddiad drafft i:

  • Weinidogion Cymru
  • awdurdodau perthnasol y mae’r Panel yn ei gwneud yn ofynnol iddynt wneud taliadau i’w haelodau mewn perthynas â materion perthnasol neu’n eu hawdurdodi i wneud hynny
  • unrhyw bersonau eraill sy’n briodol yn nhyb y Panel

A:

  • chymryd i ystyriaeth y sylwadau a ddaw i law ynglŷn â’r drafft

Hoffai'r Panel ddiolch i'r holl randdeiliaid a gyflwynodd sylwadau i Adroddiad Blynyddol Drafft 2024 i 2025. Bydd yr holl ymatebion yn cael eu hadolygu gan y Panel a bydd Adroddiad Blynyddol terfynol 2024 i 2025 yn cael ei gyhoeddi erbyn 28 Chwefror.