Neidio i'r prif gynnwy

1. Cyflwyniad

Os byddwch am ailrendro waliau allanol neu roi cladin pren newydd arnynt yn lle hen gladin, gallai rheoliadau adeiladu fod yn berthnasol, yn dibynnu ar hyd a lled y gwaith.

Os bydd 25 y cant neu fwy o wal allanol yn cael ei hailrendro, ei hailorchuddio, ei hailblastro neu'i hail-leinio'n fewnol, neu os bydd 25 y cant neu fwy o ddalen allanol wal yn cael ei hailgodi, bydd y rheoliadau fel arfer yn berthnasol a bydd yn rhaid gwella'r deunydd inswleiddio thermol.

Os byddwch am roi deunydd inswleiddio mewn wal geudod, bydd y gofynion priodol yn berthnasol er mwyn sicrhau bod y deunydd inswleiddio'n addas, ac yn achos rhai mathau o sbwng inswleiddio, er mwyn sicrhau bod unrhyw berygl y gallai nwy fformaldehyd ollwng yn cael ei asesu. Cliciwch yma i ddarllen mwy am inswleiddio.

Gellir adeiladu waliau mewn amryw ffyrdd drwy ddefnyddio strwythur fframwaith coed neu strwythur gwaith maen. 

Os defnyddir strwythur gwaith maen, gellir defnyddio dau fath o adeiladwaith:

Wal geudod

Yma, ceir dwy haen o waith maen. Gall yr haen allanol gynnwys brics neu flociau, ac yn gyffredinol bydd yr haen fewnol yn cynnwys blociau.

Bydd y bwlch rhwng y ddwy haen yn amrywio'n ôl y math o ddeunydd inswleiddio y bwriedir ei ddefnyddio.  Er mwyn atal y ddwy haen rhag ymwahanu, dylid eu clymu wrth ei gilydd gan ddefnyddio clymau waliau mewn mannau canolog priodol.  Dylai'r clymau hyn allu gwrthsefyll rhwd.

Dylid llenwi gwaelod y ceudod â choncrit gwan o ran sment, sy'n gogwyddo tuag at yr haen allanol, neu dylid gosod padell wal geudod sydd hefyd yn gogwyddo tuag at yr haen allanol, er mwyn sicrhau bod unrhyw leithder a allai fynd i mewn i'r ceudod yn cael ei gyfeirio i ffwrdd o'r haen fewnol.

Wal solet

Dim ond un haen o waith maen a geir yma, a gall gynnwys brics neu flociau.

Mae'r safonau uchel o ran inswleiddio thermol y mae eu hangen mewn adeiladau'n golygu ei bod yn anos cyrraedd y safonau hynny wrth adeiladu waliau solet o waith maen.  Gallai waliau solet o flociau fodloni'r gofynion pe baent yn cael eu cyfuno â deunyddiau inswleiddio eraill a gorffeniadau eraill i'w harwynebau.

Waliau allanol presennol mewn prosiectau addasu

Bydd angen gwirio'r waliau presennol i sicrhau eu bod yn ddigonol o ran yr agweddau canlynol:

  • Pwysau (llwyth) a sefydlogrwydd strwythurol
  • Y gallu i wrthsefyll y tywydd (gan gynnwys y cwrs atal lleithder)
  • Gwydnwch thermol a newidiadau i 'elfennau thermol'.

Os bydd angen eu huwchraddio gallai fod yn ofynnol ychwanegu haen fewnol newydd, o stydwaith ysgafn efallai. Bydd angen cynllunio manylion gwaelod yr haen newydd yn ofalus, er mwyn sicrhau bod y trefniadau atal lleithder yn gadarn a bod unrhyw bren newydd yn cael ei amddiffyn rhag tamprwydd.

Rhagor o wybodaeth

Mae'r adrannau canlynol yn awgrymu rhai o'r elfennau y mae angen fel rheol iddynt fodloni gofynion y Rheoliadau ar gyfer waliau allanol:

  • addurno ac adnewyddu
  • diogelwch tân
  • gwydnwch thermol a newidiadau i 'elfennau thermol'
  • y gallu i wrthsefyll y tywydd
  • pwysau (llwyth)