Neidio i'r prif gynnwy
Vaughan Gething AS

Cyfrifoldebau Gweinidog yr Economi

Bywgraffiad

Cafodd Vaughan ei eni yn Zambia a'i fagu yn Dorset. Addysgwyd ef ym mhrifysgolion Aberystwyth a Chaerdydd. Mae ganddo un mab gyda'i wraig, Michelle ac mae'n gricedwr sydd wedi ymddeol i raddau helaeth ac sydd hefyd yn gefnogwr o rygbi a phêl-droed.

Roedd Vaughan yn gyfreithiwr ac yn gyn-bartner yn Thompsons. Mae'n aelod o undebau GMB, UNSAIN ac Unite, ac ef oedd Llywydd ieuengaf erioed TUC Cymru. Yn y gorffennol mae wedi gwasanaethu fel cynghorydd sir, llywodraethwr ysgol a gwirfoddolwr gwasanaeth cymunedol - gan gefnogi a gofalu am fyfyriwr â pharlys yr ymennydd. Mae Vaughan hefyd yn gyn-lywydd UCM Cymru.

Rhwng 1999 a 2001, bu Vaughan yn gweithio fel ymchwilydd i gyn ACau Val Feld a Lorraine Barrett a rhwng 2001 a 2003, roedd yn gadeirydd Hawl i Bleidleisio - prosiect trawsbleidiol i annog mwy o gyfranogiad gan gymunedau ethnig lleiafrifoedd du ym mywyd cyhoeddus Cymru. Mae hefyd yn aelod cyfredol o'r Blaid Gydweithredol.

Mae Vaughan wedi dal y rolau canlynol yn y Llywodraeth, cyn ymgymryd â'i rôl bresennol fel Gweinidog yr Economi ym mis Mai 2021:

 • Ysgrifennydd y Cabinet / Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Mai 2016 i Mai 2021
 • Dirprwy Weinidog Iechyd Medi 2014 i Mai 2016
 • Dirprwy Weinidog Threchu Tlodi Mehefin 2013 i Medi 2014

Cyfrifoldebau

 • Darparu cymorth a chyngor i helpu busnesau i sefydlu, tyfu, neu ddatblygu (gan gynnwys cymorth allforio)
 • Cefnogaeth ar gyfer Mewnfuddsoddi
 • Polisi Masnach Ryngwladol , gan gynnwys cydlynu materion yn ymwneud â’r Cytundeb Masnach a Chydweithredu rhwng y DU a’r UE
 • Entrepreneuriaeth, menter a gwybodaeth fusnes
 • Banc Datblygu Cymru
 • Banc Cymunedol
 • Paneli Cynghori Economaidd
 • Cyngor Datblygu'r Economi a'r Grŵp Strategaeth Partneriaeth Gymdeithasol
 • Hyrwyddo Cymru fel lleoliad i wneud busnes ac i fuddsoddi ynddo
 • Polisi ar borthladdoedd, gan gynnwys porthladdoedd rhydd
 • Bargeinion Dinesig Caerdydd a Bae Abertawe
 • Bargeinion Twf Canolbarth Cymru a Gogledd Cymru
 • Rheoli asedau eiddo dan berchnogaeth Llywodraeth Cymru sy'n ymwneud â datblygu economaidd
 • Gwasanaethau sgiliau busnes a datblygu busnes
 • Polisi Gyrfaoedd a noddi Careers Choices Dewis Gyrfa (CCDG)
 • Polisi ar brentisiaethau, a chyflenwi hynny
 • Polisi ar gyflogadwyedd ieuenctid ac oedolion, a chyflenwi'r polisi
 • Darparwyr dysgu seiliedig ar waith
 • Sgiliau sector
 • Datblygu sgiliau'r gweithlu
 • Mudo
 • Gweithio o bell
 • Rhaglenni Ewropeaidd mewn perthynas â sgiliau a chyflogaeth
 • Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol
 • Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol
 • Fframwaith rheoleiddio ar gyfer arferion busnes cyfrifol, twf a chystadleurwydd
 • Yr Economi Sylfaenol
 • Menter Gymdeithasol a'r economi gymdeithasol
 • Economi gydweithredol
 • Gwyddoniaeth: datblygu polisi gwyddoniaeth, gan gynnwys cyswllt o ddydd i ddydd â Phrif Gynghorydd Gwyddonol Cymru a'r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol
 • Gwyddorau Bywyd
 • Ymchwil ac Arloesi, gan gynnwys ymchwil a datblygu, trosglwyddo gwybodaeth a masnacheiddio; manteisio i’r eithaf ar incwm ymchwil ac arloesi; a Chanolfannau Rhagoriaeth Ymchwil
 • Seilwaith cysylltedd digidol, gan gynnwys Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus, band eang cyflym a'r rhwydwaith symudol
 • Polisi a Strategaeth Ddigidol a Pholisi a Strategaeth Data Trawslywodraethol
 • Digwyddiadau Mawr
 • Diwylliant, creadigrwydd a’r celfyddydau, gan gynnwys Cymru Greadigol
 • Polisi darlledu
 • Noddi Cyngor Celfyddydau Cymru, a'i gylch gwaith
 • Twristiaeth yng Nghymru ac i Gymru
 • Lletygarwch
 • Amgylchedd hanesyddol Cymru
 • CADW a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru
 • Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru
 • Amgueddfeydd a chasgliadau lleol
 • Llyfrgell Genedlaethol Cymru
 • Deddfwriaeth ar eiddo diwylliannol a chynlluniau rhyddhad trethi nad ydynt wedi’u datganoli
 • Datblygu Archif Genedlaethol Cymru
 • Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
 • Chwaraeon Elît
 • Chwaraeon cymunedol, gweithgareddau corfforol a gweithgareddau hamdden egnïol yng Nghymru, gan gynnwys noddi Cyngor
 • Chwaraeon Cymru
 • Rhaglen a Thasglu'r Cymoedd
 • Materion trawsbynciol yn ymwneud â’r UE
 • Cronfeydd Strwythurol yr UE ar gyfer 2014-2020
 • Y Gronfa Ffyniant Gyffredin / Cronfa Adfywio Cymunedol

Ysgrifennu at Vaughan Gething