Neidio i'r prif gynnwy

Rydym yn rheoli 2 dreth ddatganoledig a ddyluniwyd ac a grëwyd ar gyfer Cymru er mwyn helpu i godi arian hanfodol i gefnogi gwasanaethau cyhoeddus Cymru fel y GIG ac ysgolion, mewn cymunedau ledled Cymru.

Ers 1 Ebrill 2018, rydym wedi casglu a rheoli 2 dreth ddatganoledig ar ran Llywodraeth Cymru:

Disodlodd y trethi hyn Dreth Dir y Dreth Stamp a'r Dreth Dirlenwi yng Nghymru.

Ein diben cyffredinol yw:

  • dylunio a darparu gwasanaethau refeniw cenedlaethol Cymru
  • arwain y gwell defnydd o ddata trethdalwyr Cymru ar gyfer Cymru

Sut rydym yn gweithio gyda'n cwsmeriaid

Ein Dull

Rydym wedi ymrwymo i helpu i ddarparu system dreth deg i Gymru drwy 'Ein Dull', sy’n ffordd Gymreig o drethu. Trwy gydweithio â chyfreithwyr a thrawsgludwyr, partneriaid, trethdalwyr a'r cyhoedd, rydym yn sicrhau bod trethi’n cael eu casglu'n effeithlon ac yn effeithiol.

Mae tri therm yn diffinio ‘Ein Dull’:

  • Cydweithio sydd ag ymdeimlad o weithio tuag at nod cyffredin.
  • Cadarnhau sy’n awgrymu cadernid y gellir dibynnu arno. Mae hyn yn ymwneud â darparu sicrwydd, bod yn gywir ac atgyfnerthu ymddiriedaeth
  • Cywiro sy’n ymwneud â'r ffordd rydym yn cydweithio â chi er mwyn datrys gwallau neu bryderon.

Ysbrydolir y dull hwn gan 'Ein Siarter' sy’n seiliedig ar ein gwerthoedd a'n hymddygiadau er mwyn adlewyrchu sut rydym yn gweithio:

  • gyda’n gilydd
  • gyda’n trethdalwyr
  • gyda chynrychiolwyr
  • gyda sefydliadau partner

Canllawiau a gwasanaethau

Rydym yn dylunio, yn datblygu ac yn darparu gwasanaethau treth digidol yn gyntaf dwyieithog, di-bapur er mwyn diwallu anghenion pobl ledled Cymru.

Mae ein harbenigwyr yn cynnig cymorth, arweiniad a sicrwydd pwrpasol o'r dechrau i’r diwedd er mwyn helpu pobl dalu'r dreth iawn ar yr adeg iawn.

Dysgwch fwy am ein canllawiau a'n gwasanaethau.

Rydym hefyd yn gweithio gyda Cyfoeth Naturiol Cymru i gefnogi Treth Gwarediadau Tirlenwi.

Sut rydym yn gweithio gyda'n gilydd?

Ein pobl a'n gwerthoedd

Rydym yn sefydliad digidol, data-alluog, ‘wedi’i arwain gan bobl’, gyda dros 80 aelod o staff. Mae ein talent, ein sgiliau a'n profiad yn ymwneud â 14 o wahanol broffesiynau

Ar ein gorau, rydym yn cydweithio mewn ffordd sy'n arloesol, yn gydweithredol ac yn garedig.

Rydym wedi ymrwymo i gydraddoldeb ac amrywiaeth ac yn falch o fod:

Gallwch ddysgu mwy am weithio gyda ni yn ein Harolwg Pobl.

Ein blaenoriaethau

Rydym yn seilio popeth a wnawn ar ein Cynllun Corfforaethol 2022 i 2025. Mae hwn yn gosod ein diben, ein hamcanion strategol a'n huchelgeisiau tymor hwy.

Rydym yn adrodd ar ein gwaith yn flynyddol. Gweler ein:

Gwybodaeth gorfforaethol