Neidio i'r prif gynnwy

2. Israddedigion amser llawn

Mae israddedigion cymwys llawn-amser sy’n fyfyrwyr am y tro cyntaf yn medru gwneud cais am gymorth ariannol i helpu gyda’u costau byw tra byddant yn astudio. Mae’r cymorth yn gyfuniad o grantiau a benthyciadau (yn dibynnu ar gymhwysedd) ac, i’r rhan fwyaf, bydd yn gyfwerth â’r Cyflog Byw Cenedlaethol. Rhaid i fyfyrwyr fod o dan 60 oed ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf eu cwrs i gael benthyciad cynhaliaeth fel myfyriwr israddedig.

Gallai israddedigion llawn-amser fod yn gymwys am hyd at £14,635 y flwyddyn tuag at eu costau byw os ydynt yn byw oddi cartref ac yn astudio yn Llundain, neu £11,720 y flwyddyn os ydynt yn byw oddi cartref ac yn astudio mewn mannau eraill yn y DU.

Bydd pob myfyriwr amser llawn cymwys yn derbyn grant o £1,000 o leiaf, beth bynnag yw incwm yr aelwyd. Gallai myfyrwyr o gartrefi sydd ag incwm is fod yn gymwys am grant o hyd at £10,124 os ydynt yn astudio yn Llundain, neu hyd at £8,100 os ydynt yn astudio yng ngweddill y DU. Nid oes rhaid talu'r grant hwn yn ôl.

Mae’r ffigurau yn y tablau yn rhai enghreifftiol.

Byw oddi cartref, y tu allan i Lundain
Incwm aelwyd Grant Benthyciad Cyfanswm
£18,370 £8,100 £3,620 £11,720
£25,000 £6,947 £4,773 £11,720
£35,000 £5,208 £6,512 £11,720
£45,000 £3,469 £8,251 £11,720
£59,200 neu fwy+ £1,000 £10,720 £11,720

Mae gan fyfyrwyr sy’n astudio oddi cartref, y tu allan i Lundain, hawl i uchafswm o £11,720 o gymorth cynhaliaeth. Uchafswm y grant yw £8,100. Caiff hwn ei ostwng £1 am bob £5.750 ychwanegol o incwm dros £18,370. Gellir cael y balans i’r uchafswm o £11,720 fel benthyciad.

Byw oddi cartref, yn astudio yn Llundain
Incwm aelwyd Grant Benthyciad Cyfanswm
£18,370 £10,124 £4,511 £14,635
£25,000 £8,643 £5,992 £14,635
£35,000 £6,408 £8,227 £14,635
£45,000 £4,174 £10,461 £14,635
£59,200 neu fwy+ £1,000 £13,635 £14,635

Mae gan fyfyrwyr sy’n astudio oddi cartref, yn Llundain, hawl i uchafswm o £14,635 o gymorth cynhaliaeth. Uchafswm y grant yw £10,124. Caiff hwn ei ostwng £1 am bob £4.475 ychwanegol o incwm dros £18,370. Gellir cael y balans i’r uchafswm o £14,635 fel benthyciad.

Byw gartref

Incwm aelwyd Grant Benthyciad Cyfanswm
£18,370 £6,885 £3,065 £9,950
£25,000 £5,930 £4,020 £9,950
£35,000 £4,488 £5,462 £9,950
£45,000 £3,047 £6,903 £9,950
£59,200 neu fwy+ £1,000 £8,950 £9,950

Mae gan fyfyrwyr sy’n byw gartref hawl i uchafswm o £9,950 o gymorth cynhaliaeth. Uchafswm y grant yw £6,885. Caiff hwn ei ostwng £1 am bob £6.937 ychwanegol o incwm dros £18,370. Gellir cael y balans i’r uchafswm o £9,950 fel benthyciad.

O dan y pecyn cymorth, bydd myfyrwyr yn gymwys i gael benthyciadau i dalu am eu ffioedd dysgu. Ni fydd angen i’r rhan fwyaf o fyfyrwyr dalu dim ymlaen llaw am eu cwrs. Ceir rhagor o fanylion ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru. Rhaid i fyfyrwyr sy'n astudio cyrsiau'r Brifysgol Agored yng Nghymru wneud cais am gymorth rhan-amser, waeth beth am ddwyster y cwrs sy’n cael ei astudio.

Bydd myfyrwyr a ddechreuodd eu cwrs cyn Awst 2018 yn parhau i gael y pecyn cymorth i fyfyrwyr y maen nhw'n ei gael ar hyn o bryd.

Yn ychwanegol at gymorth ar gyfer costau byw a ffioedd dysgu, gallech gael y cymorth canlynol:

Grant Gofal Plant: gallech dderbyn Grant Gofal Plant fel cyfraniad at gost eich gofal plant os bydd gennych blant mewn gofal plant cofrestredig neu gymeradwy ac rydych yn astudio cwrs sydd â dwyster o 50% neu fwy. Bydd y swm y gallech ei dderbyn yn dibynnu hefyd ar incwm eich aelwyd. Ni fyddwch yn gymwys ar gyfer y grant hwn os byddwch chi neu eich partner yn hawlio'r elfen gofal plant sy'n rhan o'r Credyd Treth Gwaith neu'r Credyd Cynhwysol, Lwfans Gofal Plant y GIG neu Gofal Plant Di-dreth oddi wrth Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi.

Lwfans Dysgu i Rieni: gallech dderbyn cymorth ar gyfer costau sy'n gysylltiedig â chwrs astudio os bydd gennych blentyn neu blant dibynnol. Yr uchafswm y gallech ei gael yw £1,896 y flwyddyn, ond bydd hynny'n dibynnu ar incwm eich aelwyd a dwyster eich cwrs.

Grant Oedolion Dibynnol: gallech fod yn gymwys i gael eich ystyried am Grant Oedolion Dibynnol os bydd gennych bartner neu oedolyn arall sy'n ddibynnol arnoch yn ariannol. Yr uchafswm y gallech ei gael yw £3,322 y flwyddyn, ond bydd hynny'n dibynnu ar incwm eich aelwyd a dwyster eich cwrs.

Mae Grantiau i Fyfyrwyr Anabl hefyd ar gael i’ch cefnogi tra byddwch yn astudio cwrs amser llawn.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael am y cymorth a nodwyd uchod ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Cofiwch ddilyn Cyllid Myfyrwyr Cymru ar Twitter a Facebook i gael gwybod y newyddion diweddaraf.

Bwrsarïau ac ysgoloriaethau - gallai rhai prifysgolion a cholegau gynnig bwrsarïau neu ysgoloriaethau yn ôl disgresiwn. Gallwch gysylltu â'ch Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr i weld a oes unrhyw gymorth ariannol ychwanegol ar gael ichi. Os byddwch yn astudio cwrs sy'n arwain at gymhwyster mewn meddygaeth, deintyddiaeth neu ofal iechyd, yna mae'n bosibl y gallech gael bwrsari gan y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG). Ewch i wefan Gwasanaethau Dyfarniadau i Fyfyrwyr i gael rhagor o wybodaeth.

Mae'r holl ffigurau yn ddarostyngedig i reoliadau.