Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r wefan hon wedi’i datblygu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth sawl sefydliad a gweithiwr proffesiynol, gan gynnwys seicolegwyr, ymwelwyr iechyd, academyddion ac arbenigwyr ar rianta.

Dim dweud wrth rieni beth i’w wneud yw’r bwriad, ond cynnig gwybodaeth ymarferol, cyngor a gweithgareddau rhianta. Mae’r wybodaeth ar gyfer rhieni, o enedigaeth y plentyn tan ei fod yn 5 oed. Mae’r wefan ar gyfer mamau, tadau, neiniau a theidiau, llysrieni, rhieni nad ydyn nhw’n byw gyda’r plant ac unrhyw un arall sy’n gyfrifol am fagu plant.

Mae pob plentyn a rhiant yn unigryw ac nid gosod cyfres gaeth o reolau ar fagu plant  yw bwriad y wefan hon. Ei nod yw rhoi syniadau i rieni er mwyn iddyn nhw allu gwneud penderfyniadau am yr hyn a fyddai’n gallu gweithio i’w plant a’u teulu nhw. Mae’n ceisio helpu rhieni i feithrin perthynas gadarnhaol ac iach gyda’u plant.

Gwybodaeth gyffredinol am rianta yw’r wybodaeth sy’n cael ei darparu, a does dim bwriad iddi gymryd lle cyngor proffesiynol. Os oes gennych chi unrhyw bryderon am ddatblygiad neu ymddygiad eich plentyn, gofynnwch i’ch meddyg teulu neu ymwelydd iechyd am gyngor.

Rydym ni’n annog adborth ac awgrymiadau gan rieni a gweithwyr proffesiynol ar ba mor ddefnyddiol yw’r wefan. Os oes gennych chi syniadau ar ffyrdd o wella’r wefan neu os ydych chi’n dod ar draws cynnwys sydd angen ei diweddaru neu ddolenni sydd angen eu newid, rhowch wybod i ni.