Neidio i'r prif gynnwy

Ffynonellau gwybodaeth bellach

Eich cefnogi chi
Cyngor i'ch helpu gyda'r heriau dyddiol o fod yn rhiant
Cyngor i’ch helpu gyda heddiau dyddiol bod yn rhiant
Llyfrynnau a thaflenni gwybodaeth i gefnogi rhieni
Llyfrynnau a thaflenni gwybodaeth i gefnogi rhieni
Taflenni gwybodaeth i'ch helpu gydag ymddygiadau neu bryderon penodol.

Cymorth ar rianta

Action for children

Parent Talk Cymru - Sgwrs cyfrinachol am ddim gyda hyfforddwr rhianta cymwys.

https://parents.actionforchildren.org.uk/parent-talk-cymru/

Family Lives

Darparu gwybodaeth, cyngor, arweiniad a chymorth ar bob agwedd ar rianta a bywyd teulu, gan gynnwys bwlio.

Llinell Gymorth am ddim ar 0808 800 2222

www.familylives.org.uk

NSPCC Cymru/Wales

Llinell Gymorth – 0808 800 5000 sy’n cynnig cyngor a chymorth. Gwasanaeth Cymraeg a Saesneg dwyieithog.

Ffôn testun 0808 100 1033

https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/our-services/nspcc-helpline/

Mae ymgyrch Camu’n ôl am 5 yr NSPCC hefyd yn cynnig awgrymiadau i helpu rhieni i beidio â chynhyrfu mewn sefyllfaoedd heriol wrth fagu plant.

Cry-sis

Cynorthwyo teuluoedd sy’n cael trafferth i ymdopi pan mae eu babis yn crio drwy’r amser.

Ffôn 08451 228 669

www.cry-sis.org.uk

Stonewall

Mae gan yr elusen Stonewall tudalen pwrpasol i gefnogi rhieni i ddeall eu hawliau magu plant. Mae ganddynt hefyd gysylltiadau â nifer o lyfrynnau y gellir eu lawr lwytho a thaflenni gwybodaeth i rieni sy'n cynorthwyo plant LHDT.

https://www.stonewallcymru.org.uk/cy/cymorth-chyngor/hawliau-rhieni

Cyrsiau a llyfrau ar rianta

Mae tystiolaeth bod y cyrsiau rhianta canlynol wedi helpu teuluoedd i feithrin perthynas gryfach gyda’u plant a hyrwyddo ymddygiad da yn y teulu. Mae gan y sefydliadau sydd wedi datblygu’r cyrsiau hyn lyfrau a chyrsiau ar-lein a allai fod yn ddefnyddiol i chi.

Llyfrau’r Blynyddoedd Anhygoel

incredibleyears.com/category/books/

Llyfrau ac adnoddau Family Links

https://www.familylinks.org.uk/parent-zone

Cwrs ar-lein Family Links

www.netmums.com

Cyrsiau ar-lein Triple P

https://www.triplep-parenting.uk.net/uk/get-started/online-parenting-course-toddlers-to-tweens/

https://www.triplep-parenting.uk.net/uk/get-started/online-parenting-course-pre-teens-and-teens/

https://www.triplep-parenting.uk.net/uk/get-started/fear-less-triple-p-online/

Cymorth ar berthynas

Cam-drin Domestig

Ffoniwch y llinell gymorth ar 0808 8010 800 neu ewch i’r wefan Byw Heb Ofn am ragor o wybodaeth a ffynonellau cymorth

https://llyw.cymru/byw-heb-ofn

Relate Cymru

Cynnig cyngor, cwnsela perthynas a chymorth.

Ffôn 0300 003 2340

www.relate.org.uk/cymru

One Plus One

Darpariaeth ymyrryd yn gynnar i gynorthwyo perthynas sydd mewn trafferth drwy greu adnoddau sy’n helpu teuluoedd a gweithwyr rheng flaen i ddatrys problemau perthynas yn gynnar.

https://www.oneplusone.org.uk

Gwneud gwahanu yn llai cymhleth

Gwybodaeth i helpu rhieni sydd wedi gwahanu weithio gyda’i gilydd er lles eu plant. Mae’r wefan hefyd yn rhoi gwybodaeth am bob math o bynciau gan gynnwys bod yn rhieni ar y cyd, cyfryngu a threfniadau gofal plant.

https://www.gov.uk/separation-divorce

Magu’r Plant Gyda’n Gilydd – Cefnogi plant wrth wahanu

Dyma ganllaw syml ac effeithiol a fwriedir i helpu rhieni sydd wedi gwahanu i ddeall beth mae ar eu plant ei angen fwyaf ganddynt a dysgu sut y gallent eu cefnogi drwy'r proses.

https://magurplantgydangilydd.llyw.cymru/

Parent Educational Growth Support (PEGS)

Yn cynnig cymorth i rieni sy’n dioddef camdriniaeth gan blentyn.

https://www.pegsupport.co.uk/

 

Cymorth i deuluoedd

City Hospice

Cymorth ar gyfer y rhai sy'n dioddef o gancr, eu teuluoedd a'u gofalwyr.

02920524150

www.gthc.org.uk

Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd

Yw’r man cyntaf am gyngor a gwybodaeth ar wasanaethau lleol i deuluoedd a gofalwyr.

0300 123 7777

http://www.ggd.cymru/home

Ymddiriedolaeth Genedlaethol Geni Plant (NCT)

Cynorthwyo teuluoedd drwy gyfnod beichiogrwydd, geni a rhianta cynnar.

0300 330 0770

http://www.nct.org.uk

Barnardo's Cymru

Cynnal nifer o brosiectau sydd â’r nod o gefnogi plant, pobl ifanc a’u teuluoedd.

029 2049 3387

http://www.barnardos.org.uk/cym

Home-Start UK yng Nghymru

Cynorthwyo teuluoedd sydd â phlant ifanc.

029 2049 1181

www.home-start.org.uk/cymraeg

Gweithredu dros Blant

Cynnig gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc a’u teuluoedd.

029 2022 2127

https://www.actionforchildren.org.uk/our-work-and-impact/our-work-around-the-uk/ein-gwaith-yng-nghymru/

Gingerbread Wales

Cefnogi teuluoedd unig rieni yng Nghymru.

Ffôn 029 2047 1900, Llinell Gymorth 0808 802 0925

www.gingerbread.org.uk/content/462/Gingerbread-Wales

Both Parents Matter Cymru

Elusen sy’n cefnogi rhieni, tadau, mamau a neiniau a theidiau i gael cysylltiad personol a meithrin perthynas ystyrlon â phlant ar ôl i’r rhieni wahanu.

Llinell Gymorth 0333 050 6815 (10y.b – 7y.p dyddiau’r wythnos)

bpmuk.org

National Offenders’ Families Helpline

Yn darparu gwybodaeth ar yr hyn y gellir ei ddisgwyl os yw aelod o’ch teulu’n cael ei arestio a beth fydd yn digwydd os ydyn nhw’n cael eu cyhuddo.

Llinell Gymorth - 0808 808 2003 (rhadffôn: gan gynnwys ffonau symudol). Mae’r llinell gymorth ar agor 9am – 8pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a 10am – 3pm dydd Sadwrn a dydd Sul.

www.offendersfamilieshelpline.org

Winston’s Wish

Elusen i gefnogi profedigaeth yn ystod plentyndod.

Llinell Gymorth am Ddim: 08088 020 021

www.winstonswish.org.uk/

 

Aelwydydd a theuluoedd LHDTC+

Image
Aelwydydd a theuluoedd LHDTC+ logo


Mae’r gwasanaethau a ganlyn yn berthnasol i aelwydydd a theuluoedd â rhieni, gofalwyr, plant a/neu bobl ifanc LHDTC+, sydd weithiau’n cael eu galw’n deuluoedd enfys. Ystyr LHDTC+ yw pobl sy’n lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsryweddol, cwiar neu’n cwestiynu, ac mae’r ‘+’ yn cynrychioli amrywiaeth o gyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth rhywedd.

Gwasanaeth Rhywedd Cymru

Mae Gwasanaeth Rhywedd Cymru yn dîm gweinyddol a chlinigol amlddisgyblaethol. Mae’n cynnwys ymgynghorwyr, clinigyddion rhywedd, seicolegwyr clinigol, therapyddion lleferydd ac iaith, a rheolwyr. Maent yn gweithio gyda’i gilydd i roi gofal cyfannol sy’n canolbwyntio ar y claf, gan edrych ar agweddau hormonaidd, seicolegol a chymdeithasol ar drawsnewid (pobl ifanc 17.5 oed a hŷn).

https://gender.wales/

https://cavuhb.nhs.wales/our-services/welsh-gender-service/

CAV.WGS_Enquiries@wales.nhs.uk

Phone: 029 2183 6619

Children and Young People’s Gender Dysphoria Services.

https://gids.nhs.uk/referrals/

agem.cyp-gnrss@nhs.net

Stonewall Cymru - Hawliau Rhieni

Stonewall Cymru | LGBT people and parenting rights

Stonewall Cymru | Transitioning - advice for parents, families and carers

Umbrella Cymru

www.umbrellacymru.co.uk 

Phone: 0300 3023670

Llinell Gymorth Genedlaethol Therapi Trosi

Gwasanaeth Cymorth Therapi Trosi - Gwasanaeth Cymorth Therapi Trosi (conversiontherapysupport.org.uk)

Help@galop.org.uk

Ffon: 0800 130 3335 

Fflag

https://www.fflag.org.uk/

Phone: 0300 688 0368

Galop – Children & Young People

https://galop.org.uk/get-help/children-young-peoplev/

Contact – Viva LGBT

http://www.vivalgbt.co.uk/contact

info@vivalgbt.co.uk

Phone: 01745 357941

Llyfrau i Deuluoedd a Phobl Ifanc:

Mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi Stonewall Cymru a Peniarth i gyfieithu dau lyfr i’r Gymraeg. Mae 'Yn gynnar yn y bore' a 'Dim chwarae, Mot!' yn canolbwyntio ar deuluoedd LHDTC+. Mae’r llyfrau wedi’u dosbarthu i ysgolion cynradd. Mae hyn yn sicrhau bod plant yn gallu cael gafael ar ddeunyddiau cynhwysol sy’n adlewyrchu amrywiaeth Cymru.

Iechyd Meddwl

Llinell Gymorth C.A.L.L.

Llinell gymorth gyfrinachol sy’n cynnig cymorth emosiynol ar iechyd meddwl a materion cysylltiedig.

Ffôn: 0800 132 737 (gwasanaeth 24 awr) – Llinell Gyngor a Gwrando Gymunedol - (neu anfonwch neges destun ‘help’ i 81066).

www.callhelpline.org.uk

Y Samariaid

Llinell gymorth gyfrinachol ar rhif rhadffôn 116 123 (gwasanaeth 24 awr cyfrinachol). Gallwch chi gysylltu i drafod unrhyw beth sy’n peri gofid i chi – gall fod yn broblem fawr neu fach.

www.samaritans.org

Mind

Gwybodaeth a chyngor ar bynciau amrywiol sy’n ymwneud ag iechyd meddwl. Llinell Gymorth - 0300 123 3393 Llinellau ar agor 9am i 6pm, dydd Llun i ddydd Gwener (heblaw am wyliau banc).

https://www.mind.org.uk/cy/mind-cymru/

Cyffuriau ac alcohol

DAN 24/7

Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol am ddim. Ar agor 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn yn cael ei rhedeg gan bobl sydd wedi’u hyfforddi’n llawn.

Rhadffôn: 0808 808 2234 neu anfonwch neges testun DAN i: 81066

https://dan247.org.uk/cy/hafan/

Adfam

Darparu cymorth a chyngor ar gyfer teuluoedd sy’n cael eu heffeithio gan gyffuriau ac alcohol

https://adfam.org.uk/help-for-families

Datblygiad Iaith

Cymraeg I Blant

Cychwyn y siwrne ddwyieithog. Gyda dros 65,000 o blant mewn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog yng Nghymru, pam mae rhieni yn ystyried y Gymraeg yn bwysig i’w plant?

https://llyw.cymru/cymraeg-i-blant

Words for Life

Gweithgareddau a chyngor i rieni fel y gallant helpu eu plant i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a llythrennedd hollbwysig o’u geni tan eu bod yn un ar ddeg oed.

www.wordsforlife.org.uk/

I can

Elusen sy’n gweithio gyda phlant sydd ag anawsterau iaith a lleferydd. Ffoniwch 020 7843 2544 i drefnu galwad ffôn am ddim gan un o’u therapyddion iaith a lleferydd drwy Wasanaeth Ymholiadau Cymorth I CAN neu gallwch e-bostio eich cwestiwn i help@ican.org.uk

www.ican.org.uk

Mudiad Meithrin

Hyrwyddo addysg a datblygiad plant dan 5 oed yn y Gymraeg.

Ffôn 01970 639639, Ffacs 01970 639638

www.meithrin.cymru

BookTrust

Yw’r elusen darllen fwyaf yng Nghymru. Mae ei rhaglenni yng Nghymru yn rhoi cymorth i blant a’i theuluoedd i ddarllen gyda’i gilydd a mwynhau llyfrau, straeon a rhigymau o oedran cynnar. Mae ei waith yng Nghymru hefyd yn datblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd, ac yn helpu rhieni a gofalwyr i roi cymorth i’w phlant i ddarllen a dysgu.

http://www.booktrust.org.uk/cymru/

 

Cymorth cyffredinol

Cyngor ar Bopeth

Mae Advicelink Cymru yn cynnig cyngor o ansawdd da ar fudd-daliadau lles, dyled, cyflogaeth, addysg, tai, mewnfudo a gwahaniaethu.

Gall pobl yng Nghymru gael mynediad i'r gwasanaeth o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm trwy ein rhif Advicelink Cymru: 0800 702 2020.

www.citizensadvice.org.uk/cymraeg

Gig 111 Cymru

Cyngor a gwybodaeth 24 awr y dydd, bob dydd yn Gymraeg a Saesneg.

Ffôn 0845 4647

https://111.wales.nhs.uk/default.aspx?locale=cy

Ymddiriedolaeth Atal Damweiniau ymhlith Plant (CAPT)

Prif elusen y DU sy’n gweithio i ostwng nifer y plant a phobl ifanc sy’n cael eu lladd, eu hanalluogi neu eu hanafu’n ddifrifol mewn damweiniau.

Ffôn 020 7608 3828

www.capt.org.uk

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn: Gwybodaeth i rieni

Mae hawliau plant yn amlinellu y pethau sydd ange ar blant i gael y cyfle gorau o dyfu’n hapus, yn iach ac yn ddiogel.

www.complantcymru.org.uk

Hwb Golau Glas

Yn ap rhad ac am ddim a luniwyd i ddysgu plant 7-12 oed am yr hyn sy’n digwydd pan fyddant yn ffonio 999, defnydd priodol o 999 a sut y caiff adnoddau ambiwlans eu dosbarthu a’u rheoli.

Gallwch lawrlwytho ap Hwb Golau Glas am ddim drwy siop apiau Apple ar gyfer iOS, ac ar Google Play o ddyfais Google Android trwy chwilio naill ai am "Blue Light Hub Hwb Golau Glas" neu "Welsh Ambulance Services NHS Trust Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru".

Cymorth ar gyfer plant ag anghenion ychwanegol

Contact Cymru

Sefydliad sy’n ymroddedig i helpu teuluoedd sy’n gofalu am blant gydag unrhyw anabledd neu angen ychwanegol.

Llinell Gymorth Am Ddim 0808 808 3555, Ffôn Testun 0808 808 3556, Ffôn 029 2039 6624

https://contact.org.uk/cymru/

Awtistiaeth Cymru

Yw gwefan helpu i wella bywydau pobl awtistig a’u teuluoedd yng Nghymru. Mae yna hefyd ystod eang o adnoddau y gellir eu lawrlwytho am ddim, sydd wedi cael eu datblygu gyda phobl awtistig, rhieni/gofalwyr a gweithwyr proffesiynol ledled Cymru.

www.awtistiaethcymru.org

Positive about Down syndrome

Yw gwefan sy'n cael ei greu gan rieni sydd â phlant gyda syndrom Down ac yn cynnig cymorth o sgrinio a diagnosis i godi plant hapus a dathlu profiadau eu teuluoedd.

https://positiveaboutdownsyndrome.co.uk/

SNAP Cymru

Gwybodaeth a chymorth i deuluoedd plant a phobl ifanc sydd ag anghenion addysgol arbennig.

Llinell Gymorth 0845 120 3730 neu, o ffôn symudol 0345 120 3730. Swyddfa 029 2034 8990.

www.snapcymru.org