Neidio i'r prif gynnwy

Llyfryn ar Deall ac Ymateb i Ymddygiad Plant yn y Blynyddoedd Cynnar

Mae'r llyfryn hwn yn darparu gwybodaeth rhianta cadarnhaol ar sut y gallwch ddeall ac ymateb i emosiynau ac ymddygiad eich plentyn drwy gydol ei ddatblygiad.

Rheoli teimladau mawr ac ymddygiad mawr (Strancio)

Mae'r daflen ddefnyddiol hon yn rhoi gwybodaeth am beth i'w wneud pan fydd eich plentyn yn cael stranc.

Taflen gyngor ar reoli brathu 

Cyngor ar fynd i'r afael â brathu.

Taflen gyngor ar reoli dysgu defnyddio’r poti  

Cyngor ar ddefnyddio'r toiled neu'r poti a sut i helpu'ch plentyn i aros yn sych drwy'r nos.

Taflen gyngor ar ddeall datblygiad yr ymennydd

Mae'r daflen ddefnyddiol hon yn rhoi gwybodaeth am sut mae ymennydd eich babi'n datblygu a beth sydd ei angen ar ymennydd eich plentyn i ddatblygu'n dda.

Taflen gyngor ar ymdopi â babi sy’n crio  

Awgrymiadau ar sut i ymdopi â babi sy'n crio a sut i reoli straen.

Taflen gyngor ar deall a thawelu plentyn bach sy’n crio

Awgrymiadau ar sut i ymdopi â plenty bach sy'n crio a sut i reoli straen.

Taflen gyngor ar reoli tripiau siopa  

Awgrymiadau ar sut i dynnu'r pwysau oddi ar siopa gyda'ch plant.

Taflen gyngor ar reoli amser bwyd  

Mae'r daflen ddefnyddiol hon yn rhoi gwybodaeth am reoli amser bwyd a delio â bwytawyr ffyslyd ac anniben.

Taflen gyngor ar reoli amser gwely  

Mae'r daflen ddefnyddiol hon yn rhoi gwybodaeth am sut i greu trefn amser gwely a helpu i leihau straen.

Taflen gyngor ar reoli amser cael bath 

Mae'r daflen ddefnyddiol hon yn rhoi gwybodaeth am reoli amser cael bath gyda'ch plant o adeg eu geni tan eu pen-blwydd yn 3 oed.

10 Tip Gwych i gefnogi datblygiad dy blentyn (0 i 4 oed) 

Dyma ddeg awgrym gwych i helpu â datblygiad eich plentyn.

Deall ac ymateb i ymddygiad plant

Cyngor i'ch helpu i lywio emosiynau ac ymddygiad eich plentyn drwy gydol ei ddatblygiad.

Llyfr Bach y Teimladau

Mae helpu'ch plentyn i ddeall ac enwi ei deimladau yn ffordd wych o'i helpu i ddelio ac ymdopi â'i emosiynau.

Cymryd amser i feddwl am sut rydych chi'n ymateb i ymddygiad heriol neu ddigroeso

Cyngor ar cymryd amser i feddwl am sut rydych chi'n ymateb i ymddygiad heriol neu ddigroeso.

Bod yn esiampl o’r ymddygiad rydych chi eisiau gweld mwy ohono

Cyngor ar bod yn enghraifft o'r ymddygiad cadarnhaol rydych chi am ei weld.

Gwnewch amser i ganmol

Awgrymiadau i annog ymddygiad cadarnhaol.

Tips defnyddiol ar gyfer magu plant cadarnhaol: 0 i 7 oed

Tips defnyddiol ar ddefnyddio siartiau gwobrwyo

Gellir defnyddio siartiau gwobrwyo i annog a chanmol ymddygiad cadarnhaol plentyn.

Taflen cyngor ar cefnogi’ch plentyn os yw un rhiant yn gweithio neu’n byw i ffwrdd

Mae'r daflen ddefnyddiol yma yn rhoi awgrymiadau i gynorthwyo plant pan fydd un rhiant yn gweithio neu’n byw i ffwrdd.

Taflen cyngor ar cefnogi plant I wneud ffrindiau 

Mae'r daflen ddefnyddiol yma yn rhoi awgrymiadau i gynorthwyo a cefnogi plant i wneud ffrindiau.

Taflen cyngor ar cefnogi plant I ddysgu sut mae rhannu

Mae'r daflen ddefnyddiol yma yn rhoi awgrymiadau i gynorthwyo plant i ddysgu sut mae rhannu.

Taflen cyngor ar cefnogi plant wrth iddynt dechrau yn y feithrinfa neu’r dosbarth derbyn

Mae'r daflen ddefnyddiol yma yn rhoi awgrymiadau i gynorthwyo plant wrth iddynt dechrau yn y feithrinfa neu’r dosbarth derbyn am y tro cyntaf.

Trefn reolaidd

Dyma ein tips defnyddiol ar gyfer gwneud trefn reolaidd yn hwyl ac yn effeithiol.

Cydbwyso Amser Sgrin

Dyma rai o’n tips gorau ar sut i gyfyngu ar amser sgrin, gyda chyn lleied o straen â phosibl.

Taflen I helpu plant drwy brofedigaeth  

Dyma rai cynghorion defnyddiol i rieni neu ofalwyr sy’n ceisio helpu plentyn sy’n galaru.

Taflen ar cefnogi plant pan fydd rhiant yn mynd i’r carchar

Cyngor defnyddiol ar beth i'w ddweud wrth blant a sut i'w cefnogi.

Tips defnyddiol ar gyfer rhieni plant 8-12 oed

Dim ots beth yw oedran eich plant, mae angen cymorth, cefnogaeth ac arweiniad arnyn nhw drwy’r amser i wneud y dewisiadau iawn mewn bywyd.

Tips defnyddiol ar gyfer magu plant cadarnhaol: 8 i 18 oed

Tips defnyddiol i rieni pobl ifanc yn eu harddegau

Cyngor i'ch helpu i lywio emosiynau ac ymddygiad eich plentyn drwy gydol ei ddatblygiad.

Tips defnyddiol ar gyfer cadw’n bositif yn ystod y gaeaf

Cymorth a chyngor i rieni ar sut i aros yn bositif dros fisoedd y gaeaf.

Tips defnyddiol ar gyfer cadw’n bositif yn y gwanwyn/haf

Cymorth a chyngor i rieni ar sut i aros yn bositif dros y gwanwyn/haf. 

Tips defnyddiol i gefnogi’ch lles meddyliol wrth weithio gartref

Cyngor a chymorth i gefnogi’ch lles meddyliol wrth weithio gartref.

Gwnewch amser i ofalu am eich hunan a rheoli straen

Cyngor ar sut i wneud amser i ofalu amdanoch chi’ch hun a rheoli straen.

Gofalu amdanoch chi a’ch teulu: i rieni

Cyngor a chymorth ar ymdrin â phethau anodd.

Gofalu amdanoch chi a’ch teulu: i neiniau a theidiau

Cyngor a chymorth i helpu’ch teulu ymdrin â phethau anodd.

Awgrymiadau ar gyfer magu plant yn gadarnhaol: fersiynau mewn ieithoedd eraill

Fformatau eraill

Rydym wedi cyfieithu ein taflenni gwybodaeth a'r llyfryn i ddeg iaith gymunedol. Mae'r adnoddau ar gael yn yr ieithoedd canlynol:

  • Arabeg
  • Bengaleg
  • Tseiniaidd (Mandarin)
  • Tsiec
  • Phashto
  • Pwyleg
  • Portiwgaleg
  • Rwmaneg
  • Slofaceg
  • Somali

Gellir archebu gopïau electronig o'r adnoddau drwy ein blwch post maguplant@llyw.cymru.