Neidio i'r prif gynnwy

Yr awdurdod strategol ar gyfer goruchwylio pob agwedd ar Addysg Drydyddol ac Ymchwil yng Nghymru.

Am y Comisiwn

Mae'r Ddeddf Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru), a ddaeth yn gyfraith ar 8 Medi 2022, yn sefydlu Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil, corff newydd a noddir gan Lywodraeth Cymru, a bydd yn diddymu Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) unwaith y bydd yn weithredol. 

Bydd y Comisiwn yn cael ei sefydlu ym mis Medi 2023 a bydd yn weithredol ym mis Ebrill 2024, pan fydd yn dod yn gyfrifol am strategaeth, cyllido a goruchwylio’r sectorau canlynol:

  • addysg bellach (AB), gan gynnwys colegau a chweched dosbarth ysgolion
  • addysg uwch (AU), gan gynnwys ymchwil ac arloesi
  • addysg oedolion a dysgu oedolion yn y gymuned
  • prentisiaethau a hyfforddiant

Mae'r weledigaeth strategol yn amlinellu'r weledigaeth ar gyfer y sector addysg a hyfforddiant ôl-orfodol yng Nghymru. Mae sefydlu’r Comisiwn yn hanfodol er mwyn gwireddu'r weledigaeth hon.

Cyfrifoldebau’r Comisiwn

  • Cymryd dull gweithredu system gyfan ar gyfer cyllido ymchwil ac arloesi gyda'r gallu i ddarparu cyllid i ystod eang o sefydliadau addysg uwch ac addysg bellach.
  • Diogelu buddiannau dysgwyr, gan sicrhau bod dysgu galwedigaethol ac academaidd yn cael yr un parch.
  • Sicrhau bod addysg a hyfforddiant yn fwy cydnaws ag anghenion cyflogwyr.
  • Monitro perfformiad a llywodraethiant a diogelu rhyddid academaidd sefydliadau.
  • Monitro a hyrwyddo gwelliant ymysg darparwyr addysg a hyfforddiant.
  • Cynyddu’r addysg drydyddol sydd ar gael yn Gymraeg ac annog unigolion i ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Ymgynghoriadau

Rhestrau arfaethedig o undebau a chyrff sy'n gymwys i enwebu aelodau cyswllt ar gyfer y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil

Ymgynghorwyd ar y rhestr o Undebau Llafur a chyrff cynrychioli dysgwyr a all enwebu unigolion at ddiben penodi aelodau cyswllt y gweithlu ac aelodau cyswllt y dysgwyr i’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil. Cynhaliwyd yr ymgynghoriad hwn rhwng 21 Mehefin 2023 a 29 Medi 2023.

Cofrestr o ddarparwyr addysg drydyddol: rheoliadau cychwynnol

Rydym yn ymgynghori i geisio barn ar y rheoliadau y mae angen i ni eu gwneud i alluogi'r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil i sefydlu'r gofrestr o ddarparwyr addysg drydyddol. Mae’r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal rhwng 31 Hydref 2023 a 5 Chwefror 2024.

Diwygio Deddf yr Economi Ddigidol 2017 mewn perthynas â'r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil

Byddwn yn ymgynghori ar ychwanegiad arfaethedig y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil i'r rhestr o bobl a all rannu gwybodaeth at ddibenion gweithredu i fynd i'r afael â thwyll yn erbyn y sector cyhoeddus. Cynhelir yr ymgynghoriad hwn rhwng 2 Hydref 2023 a 22 Rhagfyr 2023.

Diwygiadau technegol i Reoliadau Arolygu Addysg a Hyfforddiant (Cymru) 2001

Rydym yn ymgynghori ar ddirymu ac ail-wneud Rheoliadau Arolygu Addysg a Hyfforddiant (Cymru) 2001 i gymryd i ystyriaeth Deddf Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 2022 a rôl y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil. Bydd yr ymgynghoriad hwn yn cael ei lansio yn hydref/gaeaf 2023.

Rheoliadau cyllido addysg bellach a hyfforddiant

Byddwn yn ymgynghori ar reoliadau drafft sydd i'w gwneud o dan adran 94 o'r Ddeddf Addysg Drydyddol ac Ymchwil, ynghylch cyllido addysg bellach a hyfforddiant. Bydd yr ymgynghoriad hwn yn cael ei lansio yn gynnar yn 2024.

Cofrestr o ddarparwyr addysg drydyddol: rheoliadau pellach

Byddwn yn ymgynghori i geisio barn ar y rheoliadau sydd eu hangen arnom i sicrhau bod y gofrestr o ddarparwyr addysg drydyddol yn gweithredu fel y bwriadwyd iddo weithredu. Bydd yr ymgynghoriad hwn yn cael ei lansio yn nhymor y Gwanwyn/Haf 2024.

Cysylltu â ni

Os ydych angen rhagor o wybodaeth neu ganllawiau, e-bostiwch CTER@llyw.cymru.