Neidio i'r prif gynnwy

2. Cymhwysedd

Taliadau Cymorth mewn Argyfwng (EAP)

Er mwyn cael grant, rhaid eich bod:

 • yn wynebu caledi ariannol difrifol, er enghraifft eich bod wedi colli eich swydd, wedi gwneud cais am fudd-daliadau ac yn aros am eich taliad cyntaf, neu heb unrhyw arian i brynu bwyd, nwy a thrydan
 • mewn sefyllfa o argyfwng ac angen cefnogaeth ariannol ar unwaith
 • yn byw yng Nghymru
 • dros 16 oed
 • heb unrhyw arian arall, er enghraifft cynilion, ac wedi ystyried pob math o fenthyciadau cyfreithlon a chyfrifol arall fel undebau credyd

Taliadau Cymorth i Unigolion (IAP)

Dim ond trwy bartner a gymeradwyir  y gallwch wneud cais am oergell, popty neu beiriant golchi dillad (nwyddau gwynion) a chelfi.

Rhaid i chi fodloni’r amodau grant a ganlyn:

 • yn byw yng Nghymru
 • dros 16 oed
 • heb fynediad at unrhyw arian arall ac wedi ceisio pob ffynhonnell fforddiadwy o gyllid er enghraifft arian gan undeb gredyd
 • nid  ydych yn preswylio mewn cartref gofal (oni bai eich bod yn cael eich ryddhau o fewn 6 wythnos)
 • nid ydych yn y carchar ar hyn o bryd (oni bai eich bod yn cael eich rhyddhau o fewn 6 wythnos)
 • nid ydych yn aelod o urdd grefyddol a gynhelir yn llawn
  Budd-daliadau

Derbyn un o'r budd-daliadau cymwys hyn:

 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceiswyr Gwaith ar sail incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy'n gysylltiedig ag incwm
 • Elfen Credyd Gwarantedig o'r Credyd Pensiwn
 • Credyd Cynhwysol (rhaid cael lwfans safonol/personol)

Bodloni un o’r amodau canlynol:

 • rydych yn gadael cartref gofal neu sefydliad (ysbyty, carchar neu ofal maeth) ar ôl 3 mis (o leiaf), i fyw'n annibynnol
 • rydych eisiau parhau i fyw yn y gymuned yn hytrach na gorfod mynd i sefydliad (ysbyty neu gartref gofal)
 • rydych yn sefydlu cartref ar ôl cyfnod o fyw yn ansefydlog
 • mae angen i chi symud gartref ar frys gan fod perthynas wedi chwalu neu oherwydd trais domestig
 • rydych yn mynd i ofalu am garcharor neu droseddwr ifanc a ryddhawyd ar drwydded dros dro