Neidio i'r prif gynnwy

Mae gennym nifer o grantiau sy'n darparu cyllid tuag at greu a datblygu coetiroedd.

Rhan o:
Cyhoeddwyd gyntaf:
23 Mawrth 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Grantiau Creu Coetir

Grantiau arloesol newydd wedi’u llunio i ddisodli a gwella cynlluniau Creu Coetir blaenorol. Maen nhw’n seiliedig ar yr adolygiad manwl o Goed a Phren. Byddan nhw'n darparu cymorth ariannol ar gyfer creu coetir i ffermwyr a rheolwyr tir.

Bydd y coetir sy’n cael ei greu nawr yn cyfrannu at y Cynllun Ffermio Cynaliadwy arfaethedig. Y nod cyffredin arfaethedig yw i ffermwyr fod ag o leiaf 10% o orchudd coed ar eu fferm. Ni fydd unrhyw anfanteision i ffermwyr sy’n dewis creu coetir cyn i’r cynllun newydd gael ei gyflwyno.

Y gyllideb ddangosol ar gyfer y ddau gynllun:

 • Grant Creu Coetir
 • Cynllun Grantiau Bach – Creu Coetir

yw £14 miliwn ar gyfer flwyddyn ariannol 2024/24, ac  £16 miliwn ar gyfer 2024/25. Bydd tri chyfnod ymgeisio’r cynllun Grantiau Bach - Creu Coetir a Grant Creu Coetir fel a ganlyn:

 • Bydd Ffenest 2 yn agor ddydd Llun 13 Chwefror 2023 ac yn cau ar 24 Mawrth 2023. I gael ymgeisio am y Grant Creu Coetir, yn gyntaf
  • mae'n rhaid i chi wneud cais i'r Cynllun Cynllunio Creu Coetir, a
  • bydd angen i CNC fod wedi cymeradwyo’ch plan erbyn 10 Mawrth 2023
 • Bydd Ffenest 3 yn agor dydd Llun 22 Mai 2023 ac yn cau ar 30 Mehefin 2023. I gael ymgeisio am y Grant Creu Coetir, bydd angen i CNC fod wedi cymeradwyo’ch plan erbyn 16 Mehefin 2023.
 • Bydd Ffenest 4 yn agor dydd Llun 21 Awst 2023 ac yn cau ar 29 Medi 2023. I gael ymgeisio am y Grant Creu Coetir, bydd angen i CNC fod wedi cymeradwyo’ch plan erbyn 15 Medi 2023.

Rydym wedi llunio llyfryn byr - Grantiau creu coetir: llyfryn. Mae'n amlinellu'r grantiau sydd ar gael i greu coetiroedd.

Mae mwy o wybodaeth hefyd ar gael yn y dolenni canlynol:

Grant Creu Coetir

Mae’r cynllun hwn yn cynnig cyllid fel a ganlyn:

 • plannu coed gan gynnwys opsiwn plannu bioamrywiaeth frodorol newydd ar gyfer 1,100 o goed/ha
 • ffensio ar gyfradd uwch sydd wedi codi o £3.48/metr i £5.56/metr,
 • 12 mlynedd o daliadau cynnal a chadw a thaliadau premiwm
 • giatiau i gael mynediad iddynt ac i gynnal a chadw’r plannu coed
 • dim colli Cynllun y Taliad Sylfaenol (BPS)

Mae angen Plan Creu Coetir ymlaen llaw. Mae cyllid ar gael drwy’r Cynllun Cynllunio Creu Coetir

Cynllun Grantiau Bach – Creu Coetir

Mae’r cynllun hwn wedi’i lunio ar gyfer ffermwyr a pherchnogion tir sydd am blannu llai na dau hectar ar dir:

 • wedi’i wella’n amaethyddol, neu
 • â gwerth amgylcheddol isel 

Mae’r prif nodweddion yn cynnwys:

 • proses gyflymach a haws ar gyfer cael mynediad at gyllid i blannu coed ar ardaloedd bach
 • cynllun arloesol sy’n cydymffurfio â Safon Coedwigaeth y DU (UKFS)
 • dim amgen plan creu coetir wedi’i ddilysu
 • mae’r cyllid yn cynnwys plannu coed/ffensys/gatiau ar gyfer coed cysgod, cyrsiau dŵr, corneli o gaeau/caeau bach
 • taliadau cynnal a chadw a thaliadau premiwm am 12 mlynedd
 • ddim yn colli taliadau Cynllun y Taliad Sylfaenol (BPS)

Cynllun Cynllunio Creu Coetir

Mae'r Cynllun Cynllunio Creu Coetir yn cynnig cymorth ariannol ar gyfer planiau creu coetir newydd. Mae’r cynllun yn:

 • cynnig cymorth ariannol rhwng £1,000 a £5,000
 • galluogi defnyddio cynllunydd coetir i ddatblygu plan coetir newydd

Grant Buddsoddi mewn Coetir (TWIG)

Bydd Grant Buddsoddi mewn Coetir (TWIG) yn darparu cymorth ariannol i bobl i:

 • greu coetiroedd newydd
 • gwella ac ehangu coetiroedd presennol

yn unol â Safon Coedwigaeth y DU.

Rhaid bod gan y coetiroedd botensial i ddod yn rhan o rwydwaith y Goedwig Genedlaethol yn y dyfodol.

Cynllun Adfer Coetir

Agorwyd y ffenestr Datgan Diddordeb (EOI) ar gyfer 2il rownd y Cynllun Adfer Coetir (WRS) ar 16 Rhagfyr 2022 gan gau ar 2 Chwefror 2023.

Mae’r cynllun yn cynnig cymorth ariannol ar gyfer gwaith cyfalaf fel:

 • ailstocio, a
 • ffensio

Bydd angen ichi gyflwyno:

 • tystysgrif cwympo coed
 • rhif eich cais am drwydded cwympo coed, neu
 • Hysbysiad Iechyd Planhigion Statudol (SPHN) sy’n cynnwys coed Llarwydd

gyda’r cais i Ddatgan Diddordeb.

Bydd Rhaglen Coetiroedd CNC yn asesu holl gynlluniau’r WRS (fel rhan o PAWS ac fel arall) i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â Safon Goedwigaeth y DU (UKFS)

Ar gyfer y ffenest hon, rydym wedi diweddaru’r categorïau coetiroedd cymysg.  Mae angen mwy o gymysgedd o rywogaethau. Mae’r ganran uchaf o un rhywogaeth wedi’i gostwng i 65% ar gyfer Opsiynau W615, W618 a W619.  Mae hyn yn bwysig i helpu coedwigoedd i wrthsefyll bygythiadau yn y dyfodol, fel clefydau.  Mae’r newid hwn yn adlewyrchu’r cynnig i ddiweddaru Safon Goedwigaeth y DU.  Caiff ei chyhoeddi yn ngwanwyn 2023.