Neidio i'r prif gynnwy
llun arduniadol

Rydym yn trawsnewid yr A465 o Dowlais Top i Hirwaun mewn i ffordd ddeuol yn y ddau gyfeiriad.

Statws:
Yn cael ei adeiladu
Rhanbarth / Sir:
de-ddwyrain Cymru
Dyddiad dechrau:
yn gynnar yn 2021
Dyddiad gorffen:
2025
Cost:
£590 miliwn
Cyhoeddwyd gyntaf:
28 Medi 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg

Pam rydym yn ei wneud

Yr amcanion yw:

 • gwella llif y traffig a'i gwneud yn fwy diogel i oddiweddyd
 • gwneud y ffordd yn fwy diogel, yn enwedig o gwmpas cyffyrdd ac ardaloedd â gwelededd gwael
 • gwella mynediad at wasanaethau, swyddi a marchnadoedd allweddol sy'n cefnogi mewnfuddsoddiad i ardaloedd fel Ardal Fenter Glyn Ebwy.

Cynnydd presennol

Dechreuodd y prif waith ym mis Mai 2021.

Mae'r gwaith wedi cynnwys:

 • gwrthgloddiau mewn lleoliadau allweddol ar hyd y llwybr cyfan.
 • creu cynefinoedd newydd ar gyfer Madfallod Cribog Mawr, pathewod, cornchwiglod ac ystlumod
 • symud cyfleustodau gan gynnwys: dŵr, nwy, trydan, telathrebu, draenio mewn lleoliadau ar hyd y llwybr
 • gosod mesurau rheoli dŵr ar hyd y cynllun
 • cwlfertau wedi'u hadeiladu mewn lleoliadau ar hyd y llwybr
 • gwaith amgylcheddol gan gynnwys: plannu 1,200 o goed i greu coetir newydd ger Crematorium Road,
  • plannu Bit Scabious y Diafol i annog cadwraeth Gloÿnnod Byw, a elwir yn Britheg y Gors
  • gosod dros 70 o focsys ystlumod
 • gosod cylchfannau dros dro yn Nowlais i ddarparu lle ar gyfer adeiladu 2 drosbont
 • cau Stryd Jones yn Pant er mwyn adeiladu pont newydd
 • adeiladu wal cadw ffordd ymadael yng nghyffordd y Tywysog Charles
 • dechrau gwaith i gryfhau ac ehangu traphont Taf Fechan
 • gosod pont droed dros dro yng Nghefn Coed
 • gosod seilbyst ar ochr ddeheuol a gogleddol yr A465 yng Nghefn Coed i lledu ar gyfer y ffordd osgoi newydd
 • gosod seilbyst ar bont Heol Fawr yng Nghefn Coed cyn dymchwel y bont bresennol ac adeiladu'r bont newydd
 • adeiladu pileri i gefnogi'r bont newydd yn Taf Fawr
 • gwelliannau yn y gyffordd â'r A470 a'r Stryd Fawr Uchaf
 • pont ar gyfer y ffordd ymuno o'r dwyrain o Nant Ffrwd
 • pileri i gefnogi'r draphont newydd fydd yn rhedeg wrth ymyl y draphont bresennol yn Nant Hir 176

Gwaith sy’n parhau

 • Adeiladu darn dros dro newydd o’r A465 yn Nant Hir tuag at Baverstock
 • Tanffordd  Nant Moel yn cael ei hadeiladu
 • Adeiladu pontydd yng ngorllewin Hirwaun ac i'r dwyrain
 • Cyflwyno mesurau dros dro ar yr A465 rhwng Hirwaun (Trewaun) a thramffordd cyn gwaith cloddio ar gyfer y ffordd newydd
 • Gosod draeniad newydd o dan Hirwaun Road
 • Aildrefnu’r traffig yn Rhigos i ganiatáu adeiladu cyffordd newydd

Rydym yn gweithio ar:

Amserlen

Arddangosfeydd cyhoeddus: diwedd 2015
Cyhoeddi Gorchmynion drafft a’r datganiad amgylcheddol: haf 2017
Cyhoeddi gorchmynion atodol drafft a datganiad amgylcheddol atodol: dechrau 2018
Ymchwiliad cyhoeddus lleol: gwanwyn 2018
Penderfyniad y Gweinidog: dechrau 2019
Llunio’r Gorchmynion: gwanwyn 2019
Cyhoedd i Gorchmynion Atodol drafft (Rhif 1): hydref 2019
Llunio Gorchmynion Atodol (Rhif 1): haf 2020
Cyhoeddi Gorchmynion Atodol drafft (Rhif 2): hydref 2020
Caffael contractwyr: hydref 2020
Dechrau’r gwaith adeiladu: yn gynnar yn 2021
Gorffen rhan newydd y gefnffordd: canol 2025

Y camau nesaf

Bydd y prif waith adeiladu yn dechrau yn ystod 2021. Bydd hyn yn cynnwys:

 • adeiladu pontydd yn Nwyrain Afon Hirwaun, Tramffordd (Pont Droed), Rheilffordd Cwm Nedd, Nant Hir, Nant Ffrwd, Taf Fawr a Dowlais
 • adeiladu danffordd newydd yn y Court Farm
 • symud coetir hynafol yng Nghroesbychan a dechrau adeiladu cyffordd newydd Croesbychan
 • adeiladu ffordd newydd o Abertawe a'r gyffordd newydd yn Baverstock
 • adeiladu ffordd dros dro ar yr A470 i ddarparu lle ar gyfer adeiladu'r ffordd newydd
 • cryfhau ac ehangu pont Taf Fechan
 • dechrau adeiladu cyffordd newydd y Tywysog Charles
 • adeiladu ffordd ochr newydd ar Ystâd Ddiwydiannol Pant
 • adeiladu'r ffordd newydd tua'r gorllewin rhwng ffordd Bryniau a Ffordd y Pant er mwyn galluogi adeiladu pont newydd a wal gynnal yn Ffordd y Pant

Beth rydym yn ei wneud

Enw'r prosiect ffordd hwn yw adran A465 Blaenau'r Cymoedd 5 a 6. Bydd y prosiect yn ymestyn rhwng Hirwaun a Dowlais Top am 11 milltir (17.7km).

Bydd yn gadael ffordd bresennol yr A465 rhwng cyffyrdd Hirwaun a Threwaun am tua milltir (1.4km) a rhwng Traphont Taf Fechan a llwybr i Fferm Gurnos am tua hanner milltir (0.8km).

Bydd y ffordd newydd yn ffordd ddeuol 70mya gyda 6 chyffordd.

Bydd slip ffyrdd ar ffordd yr A465, ac oddi arni, yn cysylltu'r ffyrdd sy'n ymuno.

Sut gwnaethom ymgynghori

Buom yn ymgynghori ar welliannau i'r A465 rhwng Y Fenni a Hirwaun ym 1994 fel rhan o'r broses i ddatblygu'r llwybr a ffefrir ar gyfer y prosiect cyfan.

Fe wnaethom gynnal arddangosfeydd gwybodaeth i'r cyhoedd ym mis Rhagfyr 2015. Yn y digwyddiadau hyn fe wnaethom gyflwyno’r dyluniad a wnaed yn yr 1990au ac amlygu mannau lle rydym yn ystyried opsiynau i wella'r dyluniad hwn.

Rydym wedi cynnal cyfres o gyflwyniadau i grwpiau diddordeb lleol a chyfarfodydd gyda thirfeddianwyr lleol, busnesau a rhanddeiliaid allweddol eraill. Rydym wedi defnyddio'r rhain i gasglu gwybodaeth a deall sut mae'r cynigion yn cyd-fynd â blaenoriaethau, amcanion a pholisïau lleol.

Fe wnaethom gynnal cyfres o arddangosfeydd ynghylch y gorchmynion drafft ym mis Awst 2017.

Cynhaliwyd Ymchwiliad lleol cyhoeddus ym mis Ebrill a Mai 2018.

Hysbysiadau diweddaraf

Cyhoeddiadau a hysbysiadau

Cyhoeddiadau

Adroddiadau, datganiadau amgylcheddol a chynlluniau

Gorchmynion

Y ddeddfwriaeth sy’n ofynnol i’r prosiect fynd yn ei flaen gan gynnwys drafftiau i’r cyhoedd wneud sylwadau arnynt

Help a chymorth

Gofyn cwestiwn ynghylch y prosiect neu adrodd am broblem

I roi gwybod am ddigwyddiadau neu broblemau 24 awr y dydd, cysylltwch ag ystafell reoli'r A465 ffôn: 0800 865 4650

Ar gyfer ymholiadau neu gwynion cymunedol, cysylltwch â'r swyddog cyswllt cyhoeddus. Croesawir galwadau yn Gymraeg.